Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BORSCH ADVOCATUUR

 

1 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle buitencontractuele verbintenissen tussen Borsch Advocatuur (opdrachtnemer) en haar opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn in te zien op www.borschadvocatuur.nl.

 

2 OVEREENKOMST

Opdrachtgever sluit met de individuele advoca(a)t(en) van Borsch Advocatuur een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

Op opdrachtnemer rust een inspannings-verplichting, in dier voege dat opdrachtnemer zich inspant om het gewenste resultaat ten behoeve van opdrachtgever te realiseren.

Op opdrachtgever rust de verplichting om opdrachtnemer zo uitvoerig als mogelijk te informeren (in woord en in geschrift).

Opdrachtnemer is onderworpen aan de Gedragsregels 2018 (www.advocatenorde.nl) hetgeen o.a. een geheimhoudingsplicht,  een wettelijk zwijgplicht en een wettelijk verschoningsrecht met zich brengt.

Opdrachtnemer heeft – indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit noodzakelijk maakt – het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan tot het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond. Voor partijen bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds te eindigen, met dien verstande dat dit uitsluitend schriftelijk geschiedt en onder opgaaf van redenen. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst maakt geen einde aan de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de reeds door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

 

3 TARIEVEN EN BETALING

Het uurtarief van Borsch Advocatuur wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van opdracht medegedeeld en overeengekomen. De hoogte van het uurtarief is onderhevig aan jaarlijkse indexering hetgeen schriftelijk aan opdrachtgever wordt bevestigd.

Opdrachtgever is gehouden het gefactureerde honorarium en de gespecificeerde verschotten aan opdrachtnemer te betalen. Opdrachtnemer brengt geen kantoorkosten in rekening. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op de beloning te verlangen.

Verschotten zien o.a. op griffierechten, deurwaarderskosten of kosten van ingeschakelde derden. Indien een gevraagd voorschot voor griffierechten niet tijdig door de klant betaald is, mag de opdrachtnemer zich voor risico van de klant terugtrekken van de zaak.

Voor opdrachtgevers (particulieren) met een lager inkomen bestaat een subsidieregeling voor de advocaatkosten (https:// www.rechtsbijstand.nl). In een dergelijk geval is opdrachtgever gehouden de verschuldigde eigen bijdrage en, indien van

toepassing, gespecificeerde verschotten aan opdrachtnemer te betalen.

De betalingstermijn van de facturen bedraagt veertien dagen na de factuurdatum.

Betaling dient te geschieden op IBAN NL57ABNA0475962044 (ABN-AMRO Bank te Groningen) ten name van Borsch Advocatuur.

Reclamaties ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Indien opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, dan is wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim. In het geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten.

Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij een tekortkoming van de opdrachtgever vervalt het recht van de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden en is betaling direct opeisbaar door de opdrachtnemer. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten van de opdrachtnemer die verband houden met de invordering van zijn vorderingen komen voor rekening van de klant. Voor niet-consumenten worden deze kosten vastgesteld volgens de staffel van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

4 DERDENREKENING

Borsch Advocatuur beschikt niet over een derdenrekening.

 

5 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Borsch Advocatuur heeft een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering bij Allianz afgesloten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan wel van de individuele advoca(a)t(en) is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uit-betaald.

Vergoeding van schade vindt enkel plaats indien de door Borsch Advocatuur afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op vergoeding van die schade.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of (beroeps-)fouten door de in artikel 2 genoemde ingeschakelde derden.

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtnemer en  opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en documenten delen.

 

6 KLACHTEN

In geval van een klacht van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht door Borsch Advocatuur zal eerst de interne klachtenprocedure worden doorlopen. De klacht dient hiervoor schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Samen met opdrachtgever wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen.

 

 7 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover opdrachtnemer bij het verlenen van diensten aan opdrachtgever persoonsgegevens

verwerkt, zal zij handelen conform hetgeen geldt op grond van de thans geldende privacywetgeving (waaronder de AVG).

Opdrachtnemer zal geen persoonsgegevens verwerken zonder dat zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft en zal persoonsgegevens enkel delen met derden indien dit noodzakelijk is of hiertoe verplicht is op grond van de wet.

Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en houdt zich hierbij – voor zover aanwezig – aan de wettelijke bewaartermijnen.

Door opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG bij de (verdere) verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer is voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt nimmer aansprakelijk.

De privacyverklaring van Borsch Advocatuur is te vinden op de website en maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

8 DATAVERKEER

Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (via internet, e-mail e.d.). Ondanks het in acht nemen van veiligheids-voorzieningen, kan opdrachtnemer geen absolute zekerheid geven met betrekking tot het raadplegen van digitale gegevens door onbevoegden.

Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen, mits beide partijen alles doen wat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s op het verspreiden van virussen, het lekken van data, het prijsgeven van wachtwoorden en dergelijke.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mailverkeer en andere vormen van dataverkeer.

 

9 TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en alle andere verbintenissen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

 

10 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever worden medegedeeld, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de overeenkomst van toepassing zijn.

Juridisch advies?
Stuur een bericht.

Het helpen van klanten bij de problemen die zij ondervinden heeft de absolute prioriteit. Of het nu particuliere of zakelijke klanten zijn, de klant staat altijd centraal.

© 2023 Borsch Advocatuur | KvK 58458344
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring