Arbeidsrecht

Rechtsgebied

 

Arbeidsrecht bij Borsch Advocatuur

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht behelst alle problemen waarmee werkgevers te maken krijgen in relatie met hun werknemers en andersom. Hieronder valt bijvoorbeeld ontslag (op staande voet), disfunctioneren, ontbinding arbeidsovereenkomst en re-integratieproblemen. Wij staan zowel de werkgever als de werknemer bij. Wij kunnen u adviseren over alle arbeidsrechtelijke kwesties, begeleiden bij het opstellen of controleren van een vaststellingsovereenkomst, procedures voor u opstarten zoals een ontbindingsprocedure, of verweer voeren wanneer iemand een arbeidsrechtelijke procedure tegen u heeft opgestart.

Arbeidsovereenkomst

De afspraken die een werknemer en een werkgever maken over onder meer het loon, de vakantiedagen en de hoeveelheid uren die gewerkt worden, worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Ook kunnen hierin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een proeftijd of een concurrentiebeding. Arbeidsovereenkomsten zijn voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

Wij kunnen u als werkgever ondersteunen bij het opstellen van een goede en volledige arbeidsovereenkomst die voldoet aan de wet en de eventueel geldende CAO. Daarnaast kunnen wij voor werknemers arbeidsovereenkomsten controleren en de werknemer adviseren over de verschillende bepalingen. 

Ontslag

Er zijn verschillende soorten ontslag. Zo kan een werknemer zelf ontslag nemen, kunnen partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, of kan er bijvoorbeeld sprake zijn een ontslagprocedure wegens ziekte of disfunctioneren. Er kan voor een ontslag bijvoorbeeld toestemming van de kantonrechter of van het UWV benodigd zijn. In alle gevallen is het van belang om u goed te laten adviseren en eventueel te laten bijstaan in een procedure.

Een zeer ingrijpende vorm van ontslag, is het ontslag op staande voet. Hierbij heeft de werknemer van de één op de andere dag geen werk en inkomen meer. Ook heeft de werknemer bij een ontslag op staande voet geen recht op een WW-uitkering van het UWV. Aan een geldig ontslag op staande voet kleven derhalve een aantal strenge eisen. Zo moet er onder meer sprake zijn van een dringende reden en moet het ontslag direct zijn gegeven nadat het feit is geconstateerd door de werkgever.

Bent u op staande voet ontslagen of vindt u dat er een reden is waarom uw werknemer op staande voet moet worden ontslaan? Dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van onze advocaten.   

Arbeidsconflict

Ook op de werkvloer kan er een conflict ontstaan. Dit conflict kan er zelfs toe leiden dat de werknemer arbeidsongeschikt wordt en er een bedrijfsarts dient te worden ingeschakeld. Een en ander kost vaak veel energie en veroorzaakt soms stress.

Bekeken dient te worden of de werknemer en de werkgever het conflict te boven kunnen komen, eventueel onder begeleiding van een mediator. Indien de situatie echter niet langer houdbaar is, kan er worden bekeken op welke wijze partijen uit elkaar dienen te gaan. Wij kunnen zowel werkgevers als werknemers begeleiden tijdens dit proces.

 

Disfunctioneren

Er is sprake van disfunctioneren indien een werknemer niet (voldoende) geschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Het is van belang dat de werkgever de werknemer hier tijdig op wijst en de werknemer door middel van een verbetertraject voldoende de kans biedt om zijn of haar functioneren te verbeteren.

Ook dient de werkgever te bekijken of herplaatsing van de betreffende werknemer in een andere functie tot de mogelijkheden behoort. Indien er een ontslag wegens disfunctioneren dreigt, dan wel indien u als werkgever voornemens bent om hiertoe een procedure te starten, dan kunnen wij u hieromtrent adviseren en het zogenoemde ontslagdossier beoordelen.

 

Vaststellingsovereenkomst

Door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer in onderling overleg beëindigd. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst komen afspraken te staan over onder meer de datum waarop het dienstverband wordt beëindigd, de eindafrekening en de eventuele vergoeding die een werknemer ontvangt.

Wij adviseren u als werknemer om zonder juridisch advies niet zomaar over te gaan tot ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. De formulering van de vaststellingsovereenkomst is namelijk ook van belang voor het recht op een eventuele WW-uitkering. Wij kunnen de vaststellingsovereenkomst voor u beoordelen en over de voorwaarden in overleg treden met uw werkgever.

Voor u als werkgever kunnen wij een vaststellingsovereenkomst volledig opstellen, u begeleiden bij het opstellen dan wel u adviseren over de voorwaarden en hierover in overleg treden met uw werknemer.

 

Ontbinding door de rechter

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om het contract met een werknemer te ontbinden. Hiervoor zijn een aantal gronden in de wet opgenomen, waaronder een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren.

De werkgever moet wel over een zorgvuldig opgebouwd dossier beschikken en de werknemer een verbetertraject hebben laten doorlopen. Wij kunnen zowel een werknemer als een werkgever bijstaan tijdens een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, dan wel advies geven over de haalbaarheid van een dergelijke procedure.

 

Loonvordering

Soms betaalt een werkgever het loon niet of te laat. Ook kan de situatie zich voordoen dat de werknemer meent recht te hebben op loon, terwijl de werkgever het hier niet mee eens is. Vaak is het verstandig om hierover eerst met elkaar in overleg te gaan. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Indien er in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen, kunnen wij u ondersteunen tijdens een eventuele procedure waarin achterstallig loon en eventuele wettelijke verhogingen kunnen worden gevorderd.

 

Ontslagvergoeding / Transitievergoeding / Billijke vergoeding

Bij een beëindiging van het dienstverband van een werknemer kan deze recht hebben op één of meer vergoedingen. Zo ontvangt een werknemer bij het einde van het contract vaak een transitievergoeding.

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de hoogte van het salaris en de duur van het dienstverband. Indien het ontslag een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de werkgever ook een billijke vergoeding verschuldigd zijn. Wij kunnen u ondersteunen bij het verkrijgen van deze vergoedingen, de hoogte van de vergoedingen voor u berekenen of hierover onderhandelen.

Arbeidsovereenkomst

De afspraken die een werknemer en een werkgever maken over onder meer het loon, de vakantiedagen en de hoeveelheid uren die gewerkt worden, worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Ook kunnen hierin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een proeftijd of een concurrentiebeding. Arbeidsovereenkomsten zijn voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

Wij kunnen u als werkgever ondersteunen bij het opstellen van een goede en volledige arbeidsovereenkomst die voldoet aan de wet en de eventueel geldende CAO. Daarnaast kunnen wij voor werknemers arbeidsovereenkomsten controleren en de werknemer adviseren over de verschillende bepalingen. 

Ontslag

Er zijn verschillende soorten ontslag. Zo kan een werknemer zelf ontslag nemen, kunnen partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, of kan er bijvoorbeeld sprake zijn een ontslagprocedure wegens ziekte of disfunctioneren. Er kan voor een ontslag bijvoorbeeld toestemming van de kantonrechter of van het UWV benodigd zijn. In alle gevallen is het van belang om u goed te laten adviseren en eventueel te laten bijstaan in een procedure.

Een zeer ingrijpende vorm van ontslag, is het ontslag op staande voet. Hierbij heeft de werknemer van de één op de andere dag geen werk en inkomen meer. Ook heeft de werknemer bij een ontslag op staande voet geen recht op een WW-uitkering van het UWV. Aan een geldig ontslag op staande voet kleven derhalve een aantal strenge eisen. Zo moet er onder meer sprake zijn van een dringende reden en moet het ontslag direct zijn gegeven nadat het feit is geconstateerd door de werkgever.

Bent u op staande voet ontslagen of vindt u dat er een reden is waarom uw werknemer op staande voet moet worden ontslaan? Dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van onze advocaten.   

Arbeidsconflict

Ook op de werkvloer kan er een conflict ontstaan. Dit conflict kan er zelfs toe leiden dat de werknemer arbeidsongeschikt wordt en er een bedrijfsarts dient te worden ingeschakeld. Een en ander kost vaak veel energie en veroorzaakt soms stress.

Bekeken dient te worden of de werknemer en de werkgever het conflict te boven kunnen komen, eventueel onder begeleiding van een mediator. Indien de situatie echter niet langer houdbaar is, kan er worden bekeken op welke wijze partijen uit elkaar dienen te gaan. Wij kunnen zowel werkgevers als werknemers begeleiden tijdens dit proces.

 

Disfunctioneren

Er is sprake van disfunctioneren indien een werknemer niet (voldoende) geschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Het is van belang dat de werkgever de werknemer hier tijdig op wijst en de werknemer door middel van een verbetertraject voldoende de kans biedt om zijn of haar functioneren te verbeteren.

Ook dient de werkgever te bekijken of herplaatsing van de betreffende werknemer in een andere functie tot de mogelijkheden behoort. Indien er een ontslag wegens disfunctioneren dreigt, dan wel indien u als werkgever voornemens bent om hiertoe een procedure te starten, dan kunnen wij u hieromtrent adviseren en het zogenoemde ontslagdossier beoordelen.

 

Vaststellingsovereenkomst

Door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer in onderling overleg beëindigd. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst komen afspraken te staan over onder meer de datum waarop het dienstverband wordt beëindigd, de eindafrekening en de eventuele vergoeding die een werknemer ontvangt.

Wij adviseren u als werknemer om zonder juridisch advies niet zomaar over te gaan tot ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. De formulering van de vaststellingsovereenkomst is namelijk ook van belang voor het recht op een eventuele WW-uitkering. Wij kunnen de vaststellingsovereenkomst voor u beoordelen en over de voorwaarden in overleg treden met uw werkgever.

Voor u als werkgever kunnen wij een vaststellingsovereenkomst volledig opstellen, u begeleiden bij het opstellen dan wel u adviseren over de voorwaarden en hierover in overleg treden met uw werknemer.

 

Ontbinding door de rechter

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om het contract met een werknemer te ontbinden. Hiervoor zijn een aantal gronden in de wet opgenomen, waaronder een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren.

De werkgever moet wel over een zorgvuldig opgebouwd dossier beschikken en de werknemer een verbetertraject hebben laten doorlopen. Wij kunnen zowel een werknemer als een werkgever bijstaan tijdens een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, dan wel advies geven over de haalbaarheid van een dergelijke procedure.

 

Loonvordering

Soms betaalt een werkgever het loon niet of te laat. Ook kan de situatie zich voordoen dat de werknemer meent recht te hebben op loon, terwijl de werkgever het hier niet mee eens is. Vaak is het verstandig om hierover eerst met elkaar in overleg te gaan. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Indien er in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen, kunnen wij u ondersteunen tijdens een eventuele procedure waarin achterstallig loon en eventuele wettelijke verhogingen kunnen worden gevorderd.

 

Ontslagvergoeding / Transitievergoeding / Billijke vergoeding

Bij een beëindiging van het dienstverband van een werknemer kan deze recht hebben op één of meer vergoedingen. Zo ontvangt een werknemer bij het einde van het contract vaak een transitievergoeding.

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de hoogte van het salaris en de duur van het dienstverband. Indien het ontslag een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de werkgever ook een billijke vergoeding verschuldigd zijn. Wij kunnen u ondersteunen bij het verkrijgen van deze vergoedingen, de hoogte van de vergoedingen voor u berekenen of hierover onderhandelen.

waarom borsch advocatuur

Waarom Borsch Advocatuur?

 

Betrokken

Heeft u een probleem? Dan staan de medewerkers van Borsch Advocatuur graag voor u klaar. Al onze medewerkers zetten net dat ene stapje extra en streven naar de best mogelijke uitkomst voor uw zaak. Het met verve en enthousiasme adviseren en bijstaan van onze cliënten, staat bij ons hoog in het vaandel.

Deskundig

Wat zijn de feiten en hoe is uw persoonlijke situatie? Met verstand van zaken, met creativiteit en door de nodige ervaring, zijn onze advocaten in staat om u volledig en deskundig te adviseren. Bij Borsch Advocatuur staat uw belang altijd centraal en het helpen van cliënten bij de problemen die zijn ondervinden is onze absolute prioriteit.

Helder

Voor een optimaal resultaat in uw zaak is helderheid en duidelijke communicatie van belang. Bij Borsch Advocatuur is het uitgangspunt dat u te allen tijden en op ieder vlak, weet waar u aan toe bent.

Juridisch advies?
Stuur een bericht.

Het helpen van klanten bij de problemen die zij ondervinden heeft de absolute prioriteit. Of het nu particuliere of zakelijke klanten zijn, de klant staat altijd centraal.

© 2023 Borsch Advocatuur | KvK 58458344
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring