Incasso

Rechtsgebied

Incasso bij Borsch Advocatuur

Het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet (kunnen) nakomen. Incassoproblemen hebben te maken met het niet betaald krijgen van facturen of discussie over facturen. Hieronder valt bijvoorbeeld het vorderen van openstaande facturen of een geschil met een deurwaarder of incassobureau. Wij staan zowel schuldeiser als schuldenaar bij.

Wij kunnen u bijstaan bij het opeisen en incasseren van uw vorderingen, maar ook bij het betwisten van een vordering of het controleren van de beslagvrije voet.

 

Incassotraject

Ons incassotraject begint in de regel met het opstellen van een goede sommatiebrief. Hierin worden naast de hoofdsom en de eventueel verschuldigde rente ook de buitengerechtelijke incassokosten genoemd waar u recht op heeft.

Blijft de debiteur na de sommatiebrief en eventuele aanmaningen nog altijd in gebreke met betaling, dan schuwen wij de gang naar de rechter niet. Een incasso kort geding kan bijvoorbeeld een relatief snelle en eenvoudige procedure zijn om voor een (onbetwiste) vordering een vonnis te verkrijgen. Met een vonnis in de hand kunnen vervolgens executiemaatregelen worden genomen (uitwinning van gelegde beslagen, executoriale verkoop van onroerend goed, inbeslagname auto’s).

 

Beslag

Er zijn twee soorten beslag, conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Conservatoir beslag wordt gelegd voordat een rechter een uitspraak heeft gedaan en is bedoeld om uw vordering veilig te stellen. Wellicht vermoedt u dat een debiteur wel in staat is om te betalen, maar vreest u dat de debiteur aanwezige vermogensbestanddelen met het vooruitzicht op een procedure (of de uitkomst van een reeds gestarte procedure) wegsluist. Hetgeen waarop conservatoir beslag is gelegd wordt als het ware bewaard tot een rechter een uitspraak heeft gedaan en kan dus nog niet verkocht worden.

Met een verzoekschrift wordt de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank gevraagd om in te stemmen met een zogenaamd conservatoir beslag op bijvoorbeeld roerende of onroerende zaken of op bankrekeningen. Juist om te voorkomen dat een debiteur op dat moment zaken ‘veilig’ gaat stellen wordt de debiteur vooraf niet gewaarschuwd dat er beslag zal worden gelegd. Na het leggen van het beslag moet de debiteur binnen een door de rechter te bepalen termijn worden gedagvaard (indien dat niet reeds is gebeurd).

Executoriaal beslag wordt gelegd nadat een rechter een uitspraak heeft gedaan. Als een rechter uiteindelijk een vordering in een vonnis heeft toegewezen, kunnen de goederen waarop beslag is gelegd worden uitgewonnen als verhaalsobject. Wanneer er al conservatoir beslag is gelegd, dan veranderd dit in een executoriaal beslag.

Tastbare zaken kunnen bijvoorbeeld bij opbod worden verkocht op een executieveiling en vermogensrechten kunnen worden verzilverd door bijvoorbeeld het innen van tegoeden (vorderingsrechten) bij een bank. Met het vonnis bent u in het bezit gekomen van een zogenaamde executoriale titel. Met die executoriale titel kan de deurwaarder overgaan tot het ten uitvoer leggen van het vonnis.

 

Faillissement

Als pressiemiddel kan – indien uw vordering vast staat – tevens worden gedacht aan de aankondiging van een faillissementsaanvraag van de debiteur. Desgewenst kan zelfs een verzoek bij de bevoegde rechter worden ingediend. Hiermee wordt de debiteur het vuur aan de schenen gelegd. De praktijk leert dat de debiteur met een dreigend faillissement in het vooruitzicht veelal alles in het werk zal stellen om (alsnog) tot betaling c.q. een minnelijke oplossing te komen.

 

Minnelijke schuldregeling

Wanneer u zoveel schulden heeft dat u er zelf niet meer uit komt, kunnen wij u helpen om een minnelijke regeling te treffen met uw schuldeisers. Wij brengen alle vorderingen in kaart. We overleggen met alle schuldeisers over een betalingsregeling of we onderhandelen zodat ze een deel van de schuld kwijtschelden. Dit houdt in dat er over een periode van 36 maanden een betalingsregeling wordt afgesproken met de schuldeisers. Het doel hierbij is dat u na afloop van de aflossingsperiode schuldenvrij kunt beginnen.

 

Dwangakkoord

Als een minnelijke regeling niet slaagt, omdat er enkele schuldeiser(s) niet meewerken, kan er om een dwangakkoord worden verzocht bij de rechtbank. Wanneer de weigering ‘onredelijk’ is, kan de rechtbank worden verzocht om de weigerende schuldeiser(s) te dwingen in te stemmen met de voorgestelde minnelijke schuldregeling. Een schuldenaar kan een dwangakkoord verzoeken indien één of meerdere schuldeisers zonder goede reden weigert in te stemmen met de minnelijke schuldregeling.

Een dwangakkoord wordt gelijktijdig aangevraagd met een verzoek tot toelating tot de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen).

De rechtbank wijst het verzoek tot oplegging van het dwangakkoord toe als de weigering van de schuldeiser(s) onredelijk is. De rechtbank maakt hierbij een belangenafweging en houdt rekening met alle omstandigheden van het geval. De rechtbank beoordeelt bijvoorbeeld of de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en of het voorstel aan de schuldeisers ook daadwerkelijk het maximaal haalbare is.

Indien het dwangakkoord wordt opgelegd, vervalt het verzoek tot toelating van de WSNP. Bij oplegging van het dwangakkoord, worden de schuldeisers die instemming met de schuldregeling hebben geweigerd veroordeeld in de proceskosten.

Indien het dwangakkoord wordt afgewezen, kan de rechtbank de schuldenaar toelaten tot de WSNP.

 

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is dat deel van het inkomen waar een deurwaarder geen beslag op mag leggen.

Als u een probleem heeft met de deurwaarder over de beslagvrije voet, kunt u contact met ons opnemen. U kunt hierbij denken aan situaties waarin de deurwaarder helemaal geen rekening houdt met de beslagvrije voet of een te laag bedrag gebruikt. Wij kunnen u hierbij helpen, ook wanneer u recht heeft op een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).

waarom borsch advocatuur

Waarom Borsch Advocatuur?

 

Betrokken

Heeft u een probleem? Dan staan de medewerkers van Borsch Advocatuur graag voor u klaar. Al onze medewerkers zetten net dat ene stapje extra en streven naar de best mogelijke uitkomst voor uw zaak. Het met verve en enthousiasme adviseren en bijstaan van onze cliënten, staat bij ons hoog in het vaandel.

Deskundig

Wat zijn de feiten en hoe is uw persoonlijke situatie? Met verstand van zaken, met creativiteit en door de nodige ervaring, zijn onze advocaten in staat om u volledig en deskundig te adviseren. Bij Borsch Advocatuur staat uw belang altijd centraal en het helpen van cliënten bij de problemen die zijn ondervinden is onze absolute prioriteit.

Helder

Voor een optimaal resultaat in uw zaak is helderheid en duidelijke communicatie van belang. Bij Borsch Advocatuur is het uitgangspunt dat u te allen tijden en op ieder vlak, weet waar u aan toe bent.

Juridisch advies?
Stuur een bericht.

Het helpen van klanten bij de problemen die zij ondervinden heeft de absolute prioriteit. Of het nu particuliere of zakelijke klanten zijn, de klant staat altijd centraal.

© 2023 Borsch Advocatuur | KvK 58458344
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring