Privacyverklaring

Privacyverklaring Borsch Advocatuur                                                              

Inleiding

Borsch Advocatuur respecteert de privacy van haar cliënten, de bezoekers en andere partijen waarvan Borsch Advocatuur de persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Borsch Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij de privacyverklaring daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u hierop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar.

Voor wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Borsch Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, zoals:

 • cliënten;
 • potentiële cliënten waar contact mee is gelegd of wordt gelegd;
 • alle andere personen die contact met Borsch advocatuur opnemen of van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, stagiaires en sollicitanten geldt de Privacyverklaring niet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Borsch Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens ,omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de contactgegevens en andere persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die u verstrekt aan Borsch Advocatuur zijn onder andere:

– gegevens die u verstrekt via mail of post;

 • gegevens die u verstrekt via onze website;
 • gegevens die u verstrekt tijdens gesprekken met ons, zowel telefonisch, online als persoonlijk.

Persoonsgegevens die Borsch Advocatuur op een andere manier verkrijgt zijn onder andere:

 • uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • uittreksels uit het kadaster;
 • uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand;
 • beschikbaar informatie op openbare websites of social-media platforms.

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Borsch Advocatuur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Uitvoeren van een overeenkomst waarvoor u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten en juristen. Afhankelijk van de aard van de zaak zijn er nog andere gegevens nodig dan uw contactgegevens.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • WWFT, de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme verplicht

advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. 

 • Het onderhouden van contact met u. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem, om informatie over uw zaak uit te wisselen.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
  Als uw ons toestemming heeft verleend voor het verwerken van de persoonsgegevens. Deze toestemming kunt u ook altijd weer in trekken.
 • Wettelijke verplichting

WWFT, de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs.

 • Door een overeenkomst of het sluiten van een overeenkomst

Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

 • Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Verwerken

Borsch Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen alleen ingezien en verwerkt worden door medewerkers van Borsch Advocatuur. Wel kunnen wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit is een voorbeeld van een partij die is aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Borsch Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bepaalde bewaartermijn (art. 52 AWR) van zeven jaar voor de dossiers van onze cliënten, daarna verwijderen wij het dossier.


Delen van persoonsgegevens met derden

Borsch Advocatuur verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld:

 • Bij de behandeling van uw zaak

Bij de behandeling van uw dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij, bij het sluiten van een overeenkomst of een notariële akte waarbij meerdere partijen zijn betrokken;

 • Bij een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak

Indien een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Borsch Advocatuur maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Buiten de Europese Unie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Borsch Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om persoonlijk met uw identiteitsbewijs langs te komen of om dit met ons door middel van bijvoorbeeld whatsapp beeld bellen, wat versleuteld is voor derden, te laten zien. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Borsch Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Borsch Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op tijdens onze openingsuren (maandag tot en met vrijdag van 09:00 t/m 17:30 uur):

Hoofdstraat 53
Tweede verdieping van de Postwagen
9356 AV TOLBERT

entree postwagen

© 2023 Borsch Advocatuur | KvK 58458344
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring